• Pagini

 • Inaugurarea Centrului Pro-European de Servicii si Comunicare

 • Campanie anti-furt


 • Blog din Moldova

 • Blog Stats

  • 110.142 hits
 • Abonare la e-mail

 • http://webs.uvigo.es/jmv/images/index-slideshare-logo.gif
 • https://bnrm.files.wordpress.com/2010/06/youtube_logo.jpg
 • Flag Counter

Legi utile pentru tineri

Articolul 124. Concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului

(1)   Femeilor salariate şi ucenicelor, precum şi soţiilor aliate la întreţinerea salariaţilor, ii se acordă un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durată de 70 de zile calendaristice şi concediul postnatal cu o durată de 56 de zile calendaristice (în cazul naşterilor complicate sau naşterii a doi sau mai mulţi copii – 70 de zile calendaristice), plătindu-li-se pentru această perioadă indemnizaţii în modul prevăzut la aii. 123 alin.(2).

(2)   In baza unei cereri scrise, persoanelor indicate la alin.(l), după expirarea concediului de maternitate, ii se acordă un concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. Indemnizaţia pentru acest concediu se plăteşte din bugetul asigurărilor sociale de stat.

(3)   Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe părţi în orice timp, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 3 ani. Acest concediu se include in vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială, şi în stagiul de cotizare.

(4) Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit şi de tatăl copilului, bunică, bunel sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului.

(Ari. 124 modificat prin Legea nr.60-XVl din 21.0.12008, in visoareO 1.07.2008]

Articolul 125. Alipirea concediului de odihnă anual la concediul

de maternitate şi la concediul pentru îngrijirea copilului

(1)   Femeii, în baza unei cereri scrise, i se poate acorda concediul de odihnă anual înainte de concediul de maternitate, prevăzut la ari. 124 alin.(l), sau imediat după el, sau după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului.

(2)   Persoanelor menţionate ia art. 124 alin.(4) şi la art. 127 concediul de odihnă anual li se acordă. în baza unei cereri scrise, după terminarea concediului pentru îngrijirea copilului.

(3)   Salariaţii care au adoptat copii nou-născuţi sau i-au luat sub tutelă pot folosi, în baza unei cereri scrise, concediul de odihnă anual după terminarea oricăruia din concediile acordate conform art. t27.

(4)   Concediile de odihnă anuale, conform alin.ţ l)-(3), li se acordă salariaţilor indiferent de vechimea în muncă în unitatea respectivă.

Articolul 126. Concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrsta de la 3 la 6 ani

(1)   In afară de concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngriji­rea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, femeii, precum şi persoanelor menţionate la art. 124 alin.(4), li se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrsta de la 3 la 6 ani, cu menţinerea locului de muncă (a funcţiei).

(2)   în baza unei cereri scrise, în timpul aflării în concediul suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului, femeia sau persoanele menţionate la art. 124 alin.(4) pot să lucreze în condiţiile timpului de muncă parţial sau la domiciliu.

(3)   Perioada concediului suplimentar neplătit se include în vechimea în muncă, inclusiv în vechimea în muncă specială, dacă contractul individual de muncă nu a fost suspendat conform art.78 alin.(l) lit.a).

(4)   Perioada concediului suplimentar neplăţii nu se include în vechimea în muncă ce dă dreptul la următorul concediu de odihnă anual plătit, precum şi în stagiul de cotizare potrivit legii.

[Art. 126 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, în vigoare 02.06.2006]

Capitolul III

GARANŢII ŞI COMPENSAŢII PENTRU SALARIAŢII

CARE ÎMBINA MUNCA CU STUDIILE

Articolul 178. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină

munca cu studiile în instituţiile deînvăţămînt superior

şi mediu de specialitate

(1)   Salariaţilor trimişi la studii de către angajator sau care s-au înmatriculat din proprie iniţiativă în instituţiile de înyăţămint superior sau mediu de specialitate acreditate in condiţiile legii, la secţiile serale şi fără frecvenţă şi care învaţă cu succes li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare cu menţinerea, integrală sau parţială, a salariului mediu şi alte înlesniri, în modul stabilit de Guvern.

(2)   în contractul colectiv de muncă şi în convenţiile colective pentru salariaţii menţionaţi la alin.(l) pot fi prevăzute înlesniri suplimentare din contul mijloace­lor unităţii.

Articolul 179. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină munca cu studiile in învăţâmînţul postuniversitar specializat

(1) Salariaţilor care îşi fac studiile postuniversitare prin masterat, doctorat, postdoctorat, organizate în instituţiile de învăţămînt superior sau în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării acreditate în condiţiile legii li se acordă garanţii şi compensaţii în modul stabilit de Guvern.

(2)   Angajatorul şi reprezentanţii salariaţilor pot prevedea în contractul colectiv de muncă, din contul unităţii, garanţii şi compensaţii suplimentare la cele stabilite prin actele normative în vigoare.

[Art. 179 modificai prin Legea nr. 60-XV1 din 21.03.2008, în vigoare 01.07.2008] [Art.179 modificai prin Legea nr.294-XV din 28.07.04, in vigoare 13.08.04]

Articolul 180. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină munca cu studiile îi) instituţiile de învăţâmînt secundar profesional

(I )_Salariaţilor care studiază cu succes, fără scoatere din activitate, în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, acreditate în condiţiile legii, li se acordă, în modul stabilit de Guvern, concedii suplimentare cu menţinerea, integrală sau parţială, a salariu­lui mediu.

(2) Salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt secundar profesional ueacreditate li se stabilesc garanţii şi compensaţii prin con­tractul colectiv sau prin cel individual de muncă.

Articolul 181. Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt secundar general

(1) Salariaţilor care studiază în instituţiile de învăţămînt secundar general (gimna­zii, licee, şcoli de cultură generală) li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare cu menţinerea, totală sau parţială, după caz, a salariului mediu, precum şi alte garanţii şi compensaţii în modul stabilit de Guvern.

Articolul 182. Modul de acordare a garanţiilor şi compensaţiilor salariaţilor care îmbină munca cu studiile

(1)   Salariaţilor care îmbină munca cu studiile li se acordă garanţii şi compensaţii la obţinerea, pentru prima dată, a studiilor de nivelul respectiv.

(2)   La concediile suplimentare acordate salariaţilor care îmbină munca cu studi­ile, potrivit unei înţelegeri scrise între angajator şi salariat, pot fi alipite concedi­ile ae odihnă anuale.

(3)Salariaţilor care îşi fac studiile la o instituţie de învăţămînt la a doua sau a treia specialitate (profesie) li se pot acorda anumite garanţii si compensaţii în modul prevăzut de contractul colectiv sau de cel individual de muncă, de prezentul cod şi de alte acte normative.

TITLUL X

PARTICULARITĂŢILE DE  REGLEMENTARE A  MUNCII UNOR CATEGORII DE SALARIAŢI

Capitolul II

MUNCA FEMEILOR, A PERSOANELOR CU OBLIGAŢII

FAMILIALE ŞI A ALTOR PERSOANE

Articolul 247. Garanţii la angajare pentru femeile gravide şi persoanele cu
copii în vîrstă de pînă la 6 ani

(I) Refuzul de angajare sau reducerea cuantumului salariului pentru motive de graviditate sau de existenţă a copiilor în vîrstă de pînă la 6 ani este interzis. Refuzul de angajare a unei femei gravide sau a unei persoane cu copil în vîrstă de pînă la 6 ani din alte cauze trebuie să fie motivat, angajatorul informînd în scris persoana în cauză în decurs de 5 zile calendaristice de la data înregistrării în unitate a cererii de angajare. Refuzul de angajare poate fi atacat în instanţa de judecată.

IAlin.2 ari.247 exclus prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008. în vigoare 01.07.2008].

Articolul 249. Limitarea trimiterii în deplasare

(1)   Nu se admite trimiterea în deplasare în interes de serviciu a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani, precum si a persoanelor cărora deplasarea le este contraindicată conform certificatului medical.

(2)   Invalizii de gradul I si II, femeile care au copii în vîrstă de la 3 la 14 ani (copii-invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani), persoanele care îmbină concediile pentru îngrijirea copilului, prevăzute la art. 126 şi 127 alin.(2), cu munca, precum şi salariaţii care îngrijesc de un membru al familiei bolnav, în baza certificatului medical, pot li trimişi în deplasare numai cu acordul lor scris. Totodată, anga­jatorul este obligai să informeze în scris salariaţii menţionaţi despre dreptul lor de a refuza plecarea în deplasare.

Articolul 250. Transferul la o muncă mai uşoară al femeilor gravide şi al
femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani

(1)   Femeilor gravide şi femeilor care alăptează li se acordă, prin transfer sau per­mutare, în conformitate cu certificatul medical, o muncă mai uşoară, care exclude influenţa factorilor de producţie nefavorabili, menţinîndu-li-se salariul mediu de la locul de muncă precedent.

(2)   Pînă la soluţionarea problemei ce ţine de acordarea unei munci mai uşoare care ar exclude influenţa factorilor de producţie nefavorabili, femeile gravide vor fi scutite de îndeplinirea obligaţiilor de muncă, menţinîndu-li-se salariul mediu pentru toate zilele pe care nu le-au lucrat din această cauză.

(3)   Femeile care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani, în cazul cînd nu au posibilitate să-şi îndeplinească obligaţiile de muncă la locul lor de muncă, sînl transferate,

în modul prevăzut de prezentul cod, la un alt loc de muncă, menjinîndu-li-se salariul mediu de la locul de muncă precedent pînă cînd copilul împlineşte vîrstă de 3 ani.

Articolul 251. Interzicerea concedierii femeilor gravide şi a salariaţilor care îngrijesc copii în vîrstă de pînă la 6 ani

(1)  Se interzice concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani şi a persoanelor care folosesc concediile pentru îngrijirea copilului prevăzute la art.124, 126 şi 127, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii.

Capitolul  III .

MUNCA PERSOANELOR INVIRSTA DE PINA LA 18 ANI

Articolul 253. Examenele medicale ale salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani

(1)   Salariaţii în vîrstă de pînă la 18 ani sînt angajaţi numai după ce au fost supuşi unui examen medical preventiv. Ulterior, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani, aceştia vor fi supuşi examenului medical obligatoriu in fiecare an.

(2)   Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi suportate de angajator.

Articolul 254. Norma de muncă a salariaţilor în vîrstă de pînă 18 ani

(1)   Pentru salariaţii în vîrstă de pînă ia 18 ani norma de munca se stabileşte, pornindu-se de la normele generale de muncă, proporţional cu timpul de muncă redus stabilit pentru salariaţii respectivi.

(2)   Salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani angajaţi după absolvirea gimnaziilor, liceelor, a şcolilor medii de cultură generală, a şcolilor profesionale polivalente şi a şcolilor de meserii, angajatorul Te stabileşte norme de muncă reduse, în conformitate cu legislaţia in vigoare, cu convenţiile colective şi cu contractul colectiv de muncă.

Articolul 256. Interzicerea trimiterii îu deplasare a salariaţilor în vîrstă de

pînă la 18 ani

Se interzice trimiterea în deplasare a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, cu excepţia salariaţilor din instituţiile audiovizualului, din teatre, circuri, organizaţii cinematografice, teatrale şi concertistice, precum şi din cele ale sportivilor profesionişti.

Articolul 257. Garanţii suplimentare la concedierea salariaţilor în vîrstă depînă la 18 ani

Concedierea salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, cu excepţia cazului de li­chidare a unităţii, se permite numai cu acordul scris al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, respectîndu-se condiţiile generale de concediere prevăzute de prezentul cod. [Art.257 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, in vigoare 02.06.2006]

Un răspuns

 1. Interesant postul tau. Zilele urmatoare o sa parcurg mai multe posturi.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: